strzałka do góry
25.03.2020 09:20:15
region

Od dziś szkoły mają obowiązek nauczania na odległość

Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w tej sprawie. Wcześniej MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online. Jak te zalecenia są realizowane w szkołach do których uczęszczają Wasze dzieci? Czekamy na komentarze.

(fot. zdjęcie poglądowe / pixabay)

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra edukacji narodowej - nowelizacja rozporządzenia z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenie - w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pierwszy z dokumentów wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju i wprowadza od 25 marca obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji.

Zgodnie nim za realizację zadań przez placówkę ma odpowiadać jej dyrektor. To na nim spocznie obowiązek informowania uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zajęć. Będzie także koordynował współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając przy tym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym także tych objętych kształceniem specjalnym, dzieci, które objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

Dyrektor będzie ustalał, we współpracy z nauczycielami, m.in. tygodniowy zakres treści nauczania do realizacji w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach prowadzonych w formach pozaszkolnych. Rozporządzenie obliguje go ponadto do ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach. Dyrektor będzie ustalał także warunki i sposób przeprowadzania egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego, semestralnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

Będzie miał ponadto obowiązek ustalenia warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, sposobu dokumentowania realizacji zadań swej placówki. Będzie wskazywał, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (w tym materiały w postaci elektronicznej), z których będą korzystali uczniowie lub ich rodzice. Zapewni też uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Rozporządzenie wskazuje, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą mogły być realizowane w szczególności z wykorzystaniem materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, udostępnionej przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl (to bezpłatne, stworzone i administrowane przez resort edukacji narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne), materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN i podległych mu jednostek, w tym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia. Z rozporządzenia wynika, że prawo wskazania materiałów do nauki będą mieli też sami nauczyciele.

Praca ucznia ma być oceniana. Do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie MEN reguluje także sposób prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które mają objąć zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne (jeśli da je się przeprowadzić na odległość). Rozporządzenie dopuszcza jednocześnie modyfikację programu nauczania tak, by np. uczeń miał możliwość odbycia zajęć praktycznych (jeśli niemożliwe będzie prowadzenie ich zdalnie) w następnych latach szkolnych.

Jeśli chodzi o praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowane do realizacji w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół, można będzie je odbyć do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku z kolei realizacji praktyk w okresie ferii letnich, czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulegnie skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą mieli, w uzgodnieniu z pracodawcą, możliwość odbycia zajęć praktycznych, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie zawieszenia pracy szkół uczniowie ci będą mogli realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że za okres, w którym uczniowie (mający umowę o pracę) nie będą mogli uczęszczać na zajęcia praktyczne, będzie się pracodawcom wliczał do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, które przewiduje ustawa Prawo oświatowe.

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania na odległość lub w inny sposób będzie uzupełniane po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Rozporządzenie stanowi, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel będzie realizował w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych godzin - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w Karcie Nauczyciela. Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia będzie ustalał dyrektor placówki.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski we wtorek w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl tłumaczył, że resort zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy nauczyciele i nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputerów i internetu. W przypadku nauczycieli wskazywał, że sprzęt powinni im zapewnić dyrektorzy szkół, wypożyczając szkolne komputery lub dając możliwość pracy w szkolnej pracowni.

Jeśli chodzi o uczniów wymieniał możliwość przekazywania im wydrukowanych materiałów poprzez np. tradycyjną pocztę lub kierowców zatrudnianych przez gminy, a także kontaktowania się z nimi telefonicznie. Jak mówił, rozpatrywana jest też pomoc ze strony MEN i resortu cyfryzacji.

- Będziemy się starali znaleźć dodatkowe środki na zakup komputerów, laptopów tak, aby można było pomóc w przypadkach najtrudniejszych, gdzie są najniższe dochody, jest największa liczba dzieci nieposiadających znacznych środków - poinformował.

Dodał, że w ciągu dwóch dni razem z ministrem cyfryzacji przekaże informacje w tej sprawie. Zaapelował też do samorządów, by w miarę możliwości kupowały potrzebny sprzęt.

Jak nauka zdalna wygląda w Waszych szkołach i domach? W komentarzach pod tym artykułem możecie zamieszczać informacje na ten temat.

mw / źródło: PAP
Komentarzy: 58

Komentarze

Marta 02.04.2020 13:49:25
Nowy system to porażka...wymagania masakryczne i wychodzi na to że to ja mam pełnić rolę nauczyciela bo Pani z matematyki np wprowadza nowy temat"przeczytajcie sobie z ramki i zróbcie"a to na mnie spada obowiązek tłumaczenia....Pan z Geografi żąda zrobienia prezentacji w power poincie i to ja mam wprowadzać dziecko w meandry używania programu - wychodzi na to że siedzę przed komputerem 24 h bo oprócz pracy zawodowej - zdalnej mam jeszcze zostać nauczycielem ,,,może w ogóle szkoły nie są potrzebne i uczmy sobie dzieci w domu ...
rodzic 26.03.2020 10:15:02
Nikt już nie pamięta ubiegłego roku? Taka mała powtórka z rozrywki - w tamtym roku nauczyciele zrobili strajk, prawie miesiąc dzieci nie miały lekcji, nauczyciele nie kontaktowali się z dziecmi, wręcz wypieli się niektórzy na dzieci i młodzież, kto chciał to sam w domu zaglądał z młodzieży do książek, a teraz jest chociaż zdalna nauka idzie jak idzie ale dobre i to.
abc 26.03.2020 08:47:45
Drodzy rodzice ZNP wystąpiło z apelem do rządu w sprawie darmowego internetu dla uczniów i nauczycieli w okresie zdalnego nauczania. Zanim skrytykujecie ten post, zastanówcie się czy nie warto poprzeć tego apelu. Zyskają na tym wszyscy, a zwłaszcza Wasze dzieci.
abc 26.03.2020 08:45:51
Chciałam zwrócić uwagę rodzicom, że nauczyciele też są rodzicami. Też inwestują w wychowanie swoich dzieci. A to co zarobią powinni przeznaczyć na swoje potrzeby i potrzeby swojej rodziny. Nie widzę powodu, żeby koszty pracy nauczycieli były po ich stronie. Pracują na umowach, nie jest to ich prywatny biznes. Ktoś na górze coś wymyśli, rzuci hasło i na drugi dzień nauczyciel ma to zrobić. Nie ważne jak i jakim kosztem. Gdyby nie idiotyczne zagrania kolejnych rządów, począwszy od ministra Handkego, to szkoła stałaby dziś na znacznie wyższym poziomie. A tak od 20 lat oświata jest reformowana i ze skrajności popada w skrajność. Dzieci są ofiarami nieudanych eksperymentów kolejnych rządów. Nauczyciel nie ma wyjścia musi pracować ta jak mu karzą. Nauczyciel nie tworzy systemu oświaty, nie ustala treści nauczania, nie pisze podręcznika. Dostaje gotowce od rządzących i ma na tym pracować. A do tego doszło jeszcze szczucie na nauczycieli, bo chcą godnie zarabiać. To zbrodnia czy prawo człowieka żyjącego w XXI w?
Goja 25.03.2020 23:22:30
A ja jestem nauczycielką i też mi się system zawiesza. A może wezmę opiekę nad dziećmi i kto wtedy będzie uczył dzieci. Któraś z moich koleżanek będzie musiała pracować za mnie. Jak rodzic jest wykształcony to dba o wykształcenie swojego dziecka. Robi więcej niż powinien bo mu na tym zależy. wiem że nie jest łatwo, ale to dotyczy nad wszystkich. Damy radę A tak na marginesie czy posłowie którzy biorą pensję a nie są fizycznie w sejmie też muszą wypełniać tabelki jak nauczyciele ile godzin dziennie przepracowali online za dużo większe pieniądze niż nauczyciele? No nas się rozliczać, wiecie o tym hejterzy
Serio? 25.03.2020 22:53:20
Problem bo szkoły zamykają, co ja z dziećmi zrobię- lepiej pewnie, żeby dzieci w szkole były zamknięte. Strajk nauczycieli o godną pensję- a czym oni się tak przepracowują, ferie wolne wakacje wolne. Teraz płacz ponieważ e-learning wprowadzono i nagle tyle obowiązków na rodziców spadło. Dzieci komputerów nie mają- ale z komórką do szkoły to 8, 9 letnie dzieci biegają, i na pewno bez dostępu do Internetu:) Trochę chęci i otwartości, jakby na to nie spojrzeć mamy lata 20 XXI w. a w Polsce średniowiecze
Nauczycielka 25.03.2020 20:04:56
To takie przykre, że hejt w Państwa domach wyrasta na nauczycieli. Pracuję w przedszkolu, to nie jest lekka praca. Skąd wiem? Mam porównanie, pracowałam też w innych miejscach, w sklepie i w fabryce, nigdy nie bałam się ciężkiej pracy, ale marzyłam o pracy w zawodzie. Bez żadnych znajomości zdobyłam upragnioną pracę, poświęcam jej dużo więcej czasu niż 40h tygodniowo. Zajmuję się Waszymi dziećmi tak jakby były moimi własnymi. Stawiam na dokształcanie się, bo w dzisiejszych czasach dzieci wymagają ogromnego wsparcia, a specjalistów jak na lekarstwo. Często muszę też mierzyć się z agresją dzieci, napobudliwością i chorobą sierocą, mimo że pochodzą z rodziny pełnej... skąd takie problemy już u 3 latka??? Drodzy Rodzice szanujcie nauczycieli, nie są robotami, popełniamy błędy tak jak Wy! Ale czy to oznacza, że trzeba nas oskarżać o wszystko?? Od dłuższego czasu obserwuję co dzieje się w naszym kraju i to smutne, a staje się jeszcze bardziej smutne, gdy uświadamiam sobie, że tęsknię za Waszymi dziećmi...nasuwa się pytanie, czy powinnam tesknić, czy też nie. Szanuję każdego Rodzica, człowieka, wymagam tego samego od Was, w końcu oddajecie mi swoje dziecko pod opiekę... do tego dochodzi obecna sytuacja, strach i niepewność. Mówicie Państwo, że to Panie kasjerki są narażone, zgadzam się, ale pomyślcie, czy nauczycielki przez cały rok nie są narażone? Dzieci do przedszkola bardzo często przychodzą chore, zarażają kolegów i nauczycieli... zarażają różnymi chorobami, nie tylko grypopodobnymi... Wy macie swoje rodziny i my mamy swoje rodziny, każdy pragnie dla nich bezpieczeństwa. Proszę zakończcie w końcu dyskusję, epidemia nie jest czasem na hejt.
rodzic 76 25.03.2020 19:12:12
Dziećmi to ja się zajmuję i dlatego na nie ciężko pracuję i nie biorę zasiłków rodzinnych i nie marudzę bo zazdroszczę nauczycielom tylko próbuje zwrócić uwagę na to że rodzicami dzieci w wieku lekko powyżej 8 lat nikt się nie zajmuje bo wychodzą z założenia że te dzieci poradzą sobie same. I "kochana mamo z godz 12.22" nikt z nas za 624 zł w tych czasach nie wyżyje a druga sprawa jest taka że to są pieniądze dla dzieci i na potrzeby dzieci a nie na utrzymanie bezrobotnych rodziców.Pozdrawiam
hmhm 25.03.2020 18:11:40
a moze nauczyciele niech oddadza czesc swoich pensji rodzicom? :)))))
abc 25.03.2020 17:48:54
Czepiacie się nauczycieli o wszystko. To poczytajcie, co należy do zadań dyrektora zgodnie z rozporządzaniem: "1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych od-działach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zali-czania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy; 7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji; 10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania."
Rodzic 25.03.2020 17:36:52
Ty rodzicu dwoisz się i troisz jak tu pogodzić pracę zawodową z nauką dzieci A nauczyciele i tak dostaną za to pieniądze I strajk zrobią jeszcze za który im zapłacą. Wakacje też płatne. Który z normalnych rodziców tak ma?
123 25.03.2020 17:08:37
Panie nauczycielki przesyłają więcej materiałów niż normalnie by to przerabiały w szkole. W tamtym roku przez strajk też nie było lekcji i rok się normalnie skończył. A teraz by dzieci chciały zwalić nauką.
sieradzak :-) 25.03.2020 16:42:18
nauczyciele nagrajcie wykłady z materiałem na youtube i udostępnijcie w sieci dzieci obejrzą kilka razy w razie potrzeby oraz ewentualnie rodzice też i razem będzie łatwiej zrozumieć materiał, ewentualni udostępnić e-mail do pytań z wykładu i powoli do przodu jeden ma czas o 9-ej rano a inny o 18-ej, siedząc i płacząc to nic dobrego z tego nie wyniknie, rozumień że szkoła zamknięta dla uczniów ale nauczyciele wykładzik mogą w sali nagrać
Es 25.03.2020 16:34:12
Po co te żale. Minister wymyślił - nauczyciel wykonuje. Jeśli źle wymyślił - napiszcie mu to. Po co oceny? - uczniowie uczą się dla siebie. Z TVP dowiecie się, że jest spoko. Egzaminy zgodnie z harmonogramem, wybory zgodnie z harmonogramem.
do No 25.03.2020 16:27:44
A mamusia mówiła: "ucz się, zostaniesz nauczycielem, nic nie będziesz robił" .
No 25.03.2020 15:27:10
Rodzice pracują, po pracy muszą wziąć i z dziećmi odrabiać lekcje, nauczyciele zadowolone bo tematu nawala a ty rob
Ktos 25.03.2020 15:21:28
Dotąd moja córka dostała na dziennik materiały, przerabiała je bądź przerabiałyśmy razem, było ok. Nie pasują mi lekcje online, gdy jestem w pracy (dyżury 12h) dzieckiem zajmuje się ciocia, która nie ma komputera, więc przepadną jej wtedy zajęcia online. Nie wezmę zwolnienia, pracuje w sluzbu zdrowia, a tam jak wiadomo potrzebne każde ręce do pracy obecnie. Mam nadzieję, że zostani tak jak do tej pory i cały system padnie.
rodzic 25.03.2020 14:55:59
Zgadzam się, że nie każdy nauczyciel, zwłaszcza ten "starszej daty" może sobie nie radzić ze zdalnym nauczaniem, ale przecież w każdej szkole są pracownie komputerowe, czy nauczyciele nie mogą z nich skorzystać? Przecież w szkołach nie ma dzieci, ale sekretariaty, księgowości pracują. Więc o w czym problem?
do No 25.03.2020 14:35:45
To może sam ucz swoje dzieci a nauczyciele znajdą sobie inną pracę gdzie nie trzeba słuchać takich buraków.
No 25.03.2020 14:18:15
Pół pensji nauczycieli dla rodziców bo rodzic uczy i wsadza pracę
Moli 25.03.2020 14:11:14
Widzę że niektórzy mają problem bo muszą zajmować się WŁASNYMI dziećmi. Rodzice ogarnięcie się, dla nikogo nie jest to łatwa sytuacja, dla nauczycieli również... Ja też nie chodzę teraz do pracy i opiekuję się synem. Nie mam z tego powodu bólu du...py. Taki czas, taka potrzeba i im szybciej to pojmiemy i podporządkujemy się tym wszystkim obostrzeniami tym szybciej wszystko się unormuje. A dla mnie liczy się to żeby moje dziecko nie marnowało czasu i sami robimy więcej niż jest zadawane przez nauczycieli.
spokojnie 25.03.2020 14:06:04
Bez nerwów -już system padł
Sieradzanka 25.03.2020 13:59:46
Przypomnijcie mi który to rząd obiecał tablety dla każdego ucznia i super wyposażone w najnowszą technologię szkoły. Teraz w czasie kryzysu każdy robi co może i na tym co ma. Czy za nieodrobione lekcje ktoś komuś zetnie głowę? Nie! Drodzy Państwo! Troszkę empatii do drugiego człowieka. Po co narzekać? To i tak nic nie zmieni.
Sdz 25.03.2020 13:53:59
Ludzie, czytam i mnie cos trafia. Teksty w stylu "uzywanie prywatnego komputera itp" i co z tego. To nie kombajn czy inna maszyna, ze zuzywa sie jakos szczegolnie mocniej jak nauczyciel z jego pomoca bedzie uczyl dzieciaki, a mniej gdy oglada prywatnie yt albo siedzi na fb. Albo teksty typu: za edytor tekstow trzeba zaplacic i umiec sie nim poslugiwac. Nie robcie ludzie z siebie ofiar. Jest caly pakiet open office do pobrania z sieci. Jest tam arkusz kalkulacyjny, edytor tekstow, cos do robienia prezentacji. Trzeba tylko wykazac odrobine zaangazowania i wykazac odrobine dobrej woli. I kliknac pare razy myszka. A nie tylko : dej i dej. Mie sie nalezy.
Harry 25.03.2020 13:32:58
Nauczyciela obciąć pensje i rodzica zapłacić za uczenie
ziomek 25.03.2020 13:29:50
Ale dlaczego się tak denerwujecie ? Wymyślajcie dalej sto powodów żeby wasze biedne dzieciątka nie musiały się uczyć. Przecież w Biedrze na kasie zawsze znajdzie się miejsce, a i rów ktoś też musi wykopać. A może kolejna władza sypnie jeszcze więcej bezzwrotnego grosza, to już w ogóle edukacja zbędna.
ophelia 25.03.2020 13:14:10
Nawet jakby dziecko chciało cokolwiek zrobić, to jest to na chwilę obecną niemożliwe.Dziennik elektroniczny padł i nie da się niego wejść.Albo zwiększą przepustowość serwerów, albo dzienniki nie zdadzą egzaminu.
Szatan z Palermo 25.03.2020 12:49:21
Szkoła Ci jeść nie da.. a do łopaty będzie potrzeba teraz sporo taniej niewykwalifikowanej siły roboczej.
ktosia 25.03.2020 12:39:06
Tylko narzekać potraficie.Mamy taką a nie inną rzeczywistość, i trzeba się z nią na spokojnie zmierzyć. Nie ma co pluć jadem na nauczycieli tylko zacząć współpracować i w miarę możliwości robić te lekcje.
Do Wanad 25.03.2020 12:32:52
To pensji też nie pobieraj
lolek 25.03.2020 12:24:06
Nie pisz o leniach, bo na prywatnym sprzęcie robię co ,mogę i wysyłam quizy, mapki interaktywne itp. Oczywiście zadania typu zrób cwiczenie też, bo to robi uczeń na lekcji....
Ja 25.03.2020 12:23:05
Tak prawda, jest to poświęcenie bo moje dzieci też potrzebują. A tak na marginesie w szkołach też pracują na swoich komputerach. Czy urzędnik minister itd. też pracuje na swoim. Jestem pewny że NIE !
matka 25.03.2020 12:22:57
Czy rodzicom nie mającym prawa do zasiłku ktoś zapłaci za etat nauczyciela. Nauczyciel za pisanie e-maili dostanie wynagrodzenie,ja żeby opiekować się i uczyć dzieci w domu musiałem iść na bezpłatny bo dzieci mają 9 i 10 lat. (http://www.nasze.fm) ale to twoje dzieci kochanieńki i za opiekę nad nimi, która jest twoim obowiązkiem!!! dostajesz: zasiłek rodzinny 124 plus wychowawcze 500 tj. 624 na każde, więc nie marudź tylko się w końcu nimi zajmij!
Majjsjsj 25.03.2020 12:21:24
Teraz tylko wybory się liczą nie epidemia i nauczanie zdalne cyrk i jeszcze raz cyrk
grzesss 25.03.2020 12:13:14
Czy e-dzienniki jeszcze działają, czy już padły?
Do rodzic76 25.03.2020 12:13:00
właśnie nie - nauczyciel ma okrojony plan i pensję. a dyrekcja karze "robić" lekcje na wirtualnym komputerze z wirtualnym netem i nie działającymi sieciami.. hehe!!!
do Wanad 25.03.2020 12:10:53
też macie zmieniony plan (patrz okrojoną pensję?)??
Wiola 25.03.2020 12:10:47
Jestem mamą trójki dzieci- syna w 1 klasie technikum, drugiego w 8 klasie i córkę w 6 klasie. Do dyspozycji mamy jeden komputer. Jak mam go podzielić między dzieci. W przyszłym tygodniu próbny egzamin ośmioklasisty, a drugi syn ma szkolenie online obowiązkowe. Napisałam prośbę o przełożenie szkolenia, ale nauczyciela to nie interesuje, bo musi wykonać podstawę programową. I kogo mam wybrać do pracy przy komputerze? Na dzienniki elektroniczne nie można wejść. Nauka online wygląda ładnie w Ministerstwie, u nas już tak pięknie nie jest. Pozdrawiam
Spectator 25.03.2020 12:08:32
To jest spychologia stosowana. Na końcu znajdują się nauczyciel, rodzic i uczeń. Nikt nie pomyślał wcześniej jak ma wyglądać taka praca, bo niby dlaczego miał o tym myśleć. Do pracy na odległość potrzebne jest łącze, sprzęt i umiejętności. Za szybki szerokopasmowy internet trzeba płacić i to wcale nie tak mało. Laptop lub komputer stacjonarny sam sprawy nie załatwi, ale wpierw trzeba go mieć. A na nim oprócz fb, filmów i google jeszcze np jakiś edytor tekstów chociażby. Przykładowy office365 dla uczniów drogi nie jest, ale trzeba kupić, zapłacić, zainstalować no i umieć się nim posługiwać. Dochodzimy do umiejętności. Większość dzieci używa internetu do gier i portali społecznościowych i to potrafi. Większość rodziców do oglądania filmów i portali społecznościowych. A nauczycielowi wf czy plastyki (przykładowo) umiejętność pracy z edytorem tekstu, wirtualnym dyskiem lub pracą w grupie (wirtualną) też do niczego nie była potrzebne. A teraz wszyscy mają mieć komputer, oprogramowanie i umiejętności. Niby jak ? A to już ma wiedzieć dyrektor :-). W sprawozdaniach będzie z pewnością super.
Ania 25.03.2020 12:05:41
Mam wrażenie że niektórzy tu komentujący myślą, że nauczyciele wymyślili sobie koronawirusa i wszystko się to odbywa dla rozrywki. Czego oczekujecie, że nauczyciel przyjedzie prywatnie do Waszego dziecka? Niestety sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że edukacja Waszych pociech wymaga niestety większego zaangażowania od strony rodziców. Zaznaczę że nie jestem nauczycielką, ale śmieszą mnie niektóre hejterskie wręcz komentarze odnośnie tego zawodu... Nikt nie życzył sobie takie sytuacji, czemu obarczać nią nauczycieli? Jeśli zauważacie, że lekcje pochłaniają dużo czasu, do doceńcie, ile pracy nauczyciele codziennie wkładają w edukację Waszych dzieci. Wszystkiego dobrego i cierpliwości wszystkim życzę. Niech to się już skończy :)
do wanad 25.03.2020 12:05:20
nie możesz nic zrobić w tych trudnych czasach jak wielu innych np.lekarze pielęgniarki ratownicy sprzedawczynie kasjerki w sklepach narażają swoje zdrowie a może iżycie abyś ty mógł funkcjonować a ty żałujesz kilowata prądu
stach 25.03.2020 12:04:54
W tej powszechnej krytyce coś mi nie pasuje. Sam słyszałem jak premier mówił, że jego żont do epidemii przygotowywał się już od stycznia, więc to co tu niektórzy piszą to pewnie nieprawda, że nic nie działa, że nie przeszkolono nauczycieli do nauki on-line, że nie ma sprzętu, ponadto premier mówił też, że u nas jest o wiele, wiele lepiej niż w jakiejś tam Francji, Wlk. Brytanii o Włoszech nie wspominając. Ponadto parę dni temu szef NBP zapewniał, że pieniędzy jest moc, "wysypują się niemal oknami", więc co stoi na przeszkodzie kupić każdemu uczniowi tableta z internatem? Kiedyś był premier z tableta to i może być uczeń z VIa.
EJ 25.03.2020 11:59:01
W szkole mojej córki nie ma żadnej informacji, nic, zero - jak by w ogóle nie było sprawy...
Adi 25.03.2020 11:58:15
Podpowiadam - niech nauczyciele oglaszą strajk i po sprawie. Oni będą mieli spokój i my też
Olo 25.03.2020 11:41:15
Rok szkolny powinien zostać już zakończony. Ten semestr i tak już jest stracony. Rozważyć rozpoczęcie nowego roku szkolnego w lipcu lub sierpniu tak aby nadrobić zaległy materiał.
Wanad 25.03.2020 11:39:43
Nic nie działa. Na nic nie można wejść. Mój dyrektor napisał wytyczne że można do uczniów dzwonić i pisać sms-y. Ale telefonu służbowego nie dał. Sprzętu komputerowego nie zapewnił. Internetu też nie. Nikt mnie nie przeszkolił w zakresie pracy online. I kto zapłaci za prąd? Ja dopóki nie dostanę sprzętu i warunków nie robię NIC.
Do Ja.Do rodzic76 25.03.2020 11:37:20
No co Ty! Używać prywatnego komputera? To zbyt wielkie poświęcenie w tym momencie, prawda?
sieradzanin 25.03.2020 11:34:39
a kierowca jak będzie przewoził dokomuenty do ma rodo podpisane????????????? kpina!!
sieradzanin 25.03.2020 11:33:58
ale serwery nie działają i tutaj też jest problem.... co z tego że ludziska mają sieć.. jak edzienniki nie działają... a co z RODO w domu?????????????????????
Tata 25.03.2020 11:27:34
Jak widzę to zdalne nauczanie i maila typu przeczytaj, rozwiąż, przepisz do zeszytu to stwierdzam, że czas poświęcony na napisanie takiego maila to 3 minuty a rodzic później siedzi godzinę z dzieckiem. Wstyd! Przecież to widać jakie jest podejście i brak empatii. A jak w domu jest dwójka dzieci?? Jak to ogarnąć? I pytam się gdzie są maile od nauczyciela z wf-u?? Jakieś ćwiczenia fizyczne? Choćby sprzątanie pokoju! Zasady gry w szachy! Lenie i jeszcze raz lenie!
Ja. Do rodzic76. 25.03.2020 11:14:17
Napisz do Ministra Edukacji lub Premiera, może ci zapłacą i jak już będziesz pisał to powiedz niech najpierw zapewnią sprzęt do pracy zdalnej online a później narzucają i wymagają od nauczycieli bo za używanie prywatnego komputera nikt nie zapłaci, przynajmniej ja nie słyszałem. Zdrowia życzę wszystkim.
Zorrrro 25.03.2020 11:03:41
A co gdy w domu niemam internetu i komputera?
hmhm 25.03.2020 10:57:25
spoko skonczy sie jak zwykle 12345 prac dowowych i heja :)
rodzic 76 25.03.2020 10:54:26
Czy rodzicom nie mającym prawa do zasiłku ktoś zapłaci za etat nauczyciela. Nauczyciel za pisanie e-maili dostanie wynagrodzenie,ja żeby opiekować się i uczyć dzieci w domu musiałem iść na bezpłatny bo dzieci mają 9 i 10 lat.
aga 25.03.2020 10:46:20
To jest jedna wielka PORAŻKA...
ktoś... 25.03.2020 10:42:15
Pierwszy dzień nauczania zdalnego a już są problemy z logowaniem bo serwer przeciążony
Rodzic 25.03.2020 10:39:42
Witam nauczanie dzieci przez e dziennik już się zawiesiło serwery nie wytrzymują przeciążenia muszą wymyśleć coś lepszego
Mama 25.03.2020 10:22:34
Tylko żeby wejść na dziennik elektroniczny to tragedia serwery przepelnione

Więcej informacji

"Mikrofonik" w Naszym Radiu

Wczoraj, 16:00:20
region

Dziś nasze studio odwiedziła redakcja Szkolnego Radia "Mikrofonik" ze Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach. W 2020 roku w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach szkoła została wyposażona w radiowęzeł. Tak to się zaczęło...

0

Zduńska Wola

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Tak zdecydowali dziś, 13 czerwca, radni powiatowi, którzy spotkali się kolejnych w nowej kadencji obradach.

4

region

W wodociągu publicznym w Krobanowie (gm. Zduńska Wola) stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli wydała w tej sprawie komunikat, w którym informuje, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia.

4

Nasze Radio 104,7 FM

01:40

Każdy Moment
Lanberry

Nasze Radio 92,1 FM... nostalgicznie

01:41

More Than A Woman
Bee Gees

Kontakt do studia

kontakt@nasze.fm

502 27 11 11

43 827 11 11

Co, gdzie, kiedy

14.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Sala kameralna MDK Ratusz, pl. Wolności
Dni Zduńskiej Woli
Stadion Miejski, Łaska 90
Dni Zduńskiej Woli
Inkubator Inicjatyw Społecznych, Zduńska Wola
Dni Zduńskiej Woli
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
Dni Zduńskiej Woli
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 22
Otwrcie wystawy "Ko-relacje"
Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu

15.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Teren Zielony, ul. Kobusiewicza
Dni Zduńskiej Woli
SCENA PLENEROWA ZA GÓRKĄ
Dni Zduńskiej Woli
Dom Kultury Lokator
I LO Zduńska Wola
Dni Zduńskiej Woli
Teren wokół Kępiny
Dni Zduńskiej Woli
Teren wokół Kępiny
XXII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie ziemnym amatorów o puchar prezydenta miasta
MOSiR Sieradz
Piłkarskie spotkanie po latach
Stadion Gminny w Strońsku
Piłkarskie spotkanie po latach
Stadion Gminny w Strońsku
Akcja "Szydełkowych Kwadratów"
Park Broniewskiego (przy górce)

16.06.2024

Dni Zduńskiej Woli
Teren Zielony, ul. Kobusiewicza
Dni Zduńskiej Woli
SCENA PLENEROWA ZA GÓRKĄ
Dni Zduńskiej Woli
ul. Złotnickiego
Dni Zduńskiej Woli
ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza
Charytatywny Piknik Motoryzacyjny
Sieradz, plac ODTJ przy ul. Sokorskiego
Balcerzak Cup 2024
MOSiR Sieradz
Sieradzka Strefa Kibica: Polska - Holandia
Rynek w Sieradzu
Festiwal mleka
Wieluń, ul. Zielona 22, Targowisko Miejskie
Marsz dla Życia i Rodziny
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu
Marsz dla Życia i Rodziny
Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli
XI Letnia Akademia Opery Operetki i Musicalu
Centrum Szkoleniowo - Wystawiennicze i Turystyki Wodnej w Ostrowie Warckim
Więcej...

Lista przebojów HitFM Naszego Radia
1+4Margaret
Miłego lata
2+9Dua Lipa
Illusion
3-1Shakira feat. Cardi B
Punteria